Formacja Kobiet w Częstochowie

Kiedy:
12 grudzień 2021@09:49 – 31 lipiec 2022@10:49
2021-12-12T09:49:00+01:00
2022-07-31T10:49:00+02:00

 

Terminy zjazdów:

  • 21.11.2021
  • 19.12.2021
  • 30.01.2022
  • 27.02.2022
  • 27.03.2022.
  • 24.04.2022
  • 15.05.2022
  • 19.06.2022
  • jeden ter­min będzie dodat­ko­wo uzgod­nio­ny nie póź­niej niż w czerwcu

Formacja Kobiet w Częstochowie

w ramach Akademii Rozwoju Talentów. Zapraszam jesz­cze wszyst­kie Kobiety, bo napraw­dę war­to 🙂 choć tak głu­pio zachę­cać jak się same­mu ma te zaję­cia pro­wa­dzić. Ufam jed­nak, że rekla­mu­ję bar­dziej ten spraw­dzo­ny pro­gram niż sie­bie — 9 spo­tkań — po jed­nym w mie­sią­cu — po 1.5h.

 

Chodzi o kobie­ty, dziew­czy­ny, mat­ki, cór­ki, żony, wdo­wy, samot­ne. Kobieta zawsze jest Kobietą, wyjąt­ko­wą, mądrą i pięk­ną. Czasami tyl­ko potrze­bu­je, by ktoś w niej to odkrył kim jest dla Boga i po co On ją stwo­rzył. Szczegóły i zapi­sy: www.rozwijajtalenty.pl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.