Międzynarodowe Spotkanie Młodych we Frascati (Włochy)

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Spotkaniu Młodych we Frascati (Włochy)

Termin: 29 grud­nia 2014 – 6 stycz­nia 2015

Wyjazd w ramach świę­to­wa­nia dwu­stu lat Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa – spo­tka­nie dla mło­dych zwią­zanych z Misjonarzami.

Program:

29.12.2014 – przy­by­cie do Rzymu

30.12.2014 – wizyta w San Felice di Giano w Umbrii, kolebce Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Powrót do Rzymu, po dro­dze zwie­dza­nie Asyżu

31.12.2014 – zwie­dza­nie miejsc w Rzymie zwią­za­nych ze św. Kasprem, Bazyliki św. Piotra i Muzeów Watykańskich. Audiencja u papieża (o ile będzie to możliwe)

01.01.2015 – pobyt w Albano – muzeum św. Kaspra

02.01.2015 – wyjazd do Sonnino (gdzie św. Kasper posłu­gi­wał wśród ban­dy­tów) oraz Acuto – miej­sca zało­że­nia Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa

3–6.01.2015 – spo­tka­nie we Frascati — ”On chciał mieć tysiąc języków”

Spotkanie koń­czy się obia­dem 6 stycz­nia 2015.

Koszt wyjazdu: 1600zł
Cena zawiera: koszty prze­jazdu, noc­legi, posiłki.
Nie zawiera kosz­tów bile­tów na komu­ni­ka­cję miej­ską po Rzymie oraz biletu wstępu do Muzeów Watykańskich.
Spotkanie prze­zna­czone jest dla osób w wieku 16–30 lat.

Więcej infor­ma­cji i zgło­sze­nia:
ks. Marcin Pawlicki CPPS

Bookmark the permalink.

Comments are closed.