Odpust Maryjny w Sanktuarium Krwi Chrystusa (20.05.2018)

Zapraszamy na Odpust Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi, 20 maja 2018 r.

Program odpu­stu

 • 9:15 – Droga Krwi Chrystusa – Ks. Andrzej Szymański CPPS
 • 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa – Animatorzy Krajowi WKC
 • 10:15 — Okazja do Spowiedzi (Plener) – Misjonarze CPPS i Goście
 • 10:45 – Śpiew Zaproszonego Zespołu przed Mszą Św.
 • 11:00 – Msza świę­ta, prze­wod­ni­czy Ks. Moderator Krajowy WKC – ks. Bogusław Witkowski CPPS, homi­lia Ks. Prowincjał CPPS — ks. Wojciech Czernatowicz CPPS
  • Poświecenie obra­zów na roz­po­czę­cie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Przenajdroższej Krwi w Podregionach WKC
  • Błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa przed zakoń­cze­niem Mszy Świętej
 • 12:30 – poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nia we wspól­no­cie,
 • 13:30 – kon­cert pio­sen­ki reli­gij­nej i wspól­na zaba­wa
 • 14:30 – Nabożeństwo Majowe – pro­wa­dzi Ks. Filip Pięta CPPS

Bookmark the permalink.

Comments are closed.