Dzwon św. Kaspra dla Parafii i Sanktuarium Krwi Chrystusa Sanktuarium

Dziś, to zna­czy 16.05.2022 roku został przy­wie­zio­ny z ludwi­sar­ni  Felczyńskich dzwon w tona­cji g‑mol o cię­ża­rze 90 kg, któ­ry prze­wi­dzia­ny jest do użyt­ko­wa­nia na wie­ży w naszym nowym kościele.

      

Dwadzieścia jeden lat temu na eta­pie pro­jek­tu archi­tek­to­nicz­ne­go nasze­go kościo­ła odby­wa­ły się kon­sul­ta­cje w spra­wie dzwo­nów ze zna­ną na Górnym Śląsku fir­mą Felczyńskich. Już wte­dy był przy­go­to­wa­ny pro­jekt tych dzwo­nów, dobra­na tona­cja. Niestety to wszyst­ko zgi­nę­ło. Na nowo w tych dniach spo­tka­łem się z przed­sta­wi­cie­lem tej fir­my i będzie w tym tema­cie przy­go­to­wa­na kon­kret­na pro­po­zy­cja. Dla nas to ozna­cza wysi­łek finan­so­wy. Już teraz pro­szę całą Wspólnotę Krwi Chrystusa i wszyst­kich sym­pa­ty­ków nasze­go Sanktuarium, oraz piel­grzy­mów o modli­twę aby z nasze­go Sanktuarium roz­le­gał się głos choć­by jed­ne­go praw­dzi­we­go dzwonu.

Na Anioł Pański biją dzwony,

Niech będzie Marja pozdrowiona, 

Niech będzie Chrystus pozdrowiony… 

Na Anioł Pański biją dzwony,

W nie­bio­sach kędyś głos ich kona…

(Kazimierz Przerwa Tetmajer, 20 listo­pa­da 1924)

Posłuchaj dźwię­ku dzwonu

x.bw

Bookmark the permalink.

Comments are closed.