Męski wieczór filmowy – podziękowanie i ponowne zaproszenie

Dziękuję wszystkim mężczyzną, którzy przyszli na wieczór. Było nas około 40 osób z Częstochowy. Myślę że każdego z nas zainspirował film do rozwoju duchowego i wzięcia większej odpowiedzialności za swoje rodziny. Dyskusja w grupach była niepowtarzalna. Dziękuję Wspólnocie Przymierza Wojowników za zorganizowanie i animowanie spotkania.

Zaproszenie na Drogę Odważnych

Wspólnota Przymierza Wojowników zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spotkanie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kroczy Drogą Odważnych albo chciałby na nią wejść.

Droga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i ducho­we­go.

Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Drogi Odważnych. Jest to miej­sce tyl­ko dla męż­czyzn. Na każ­dy dzień jest przy­go­to­wa­na cie­ka­wa treść, w zależ­no­ści od dnia jest to kon­fe­ren­cja, sło­wo, świa­dec­two, wywiad, inspi­ru­ją­ce fil­my. Wystarczy tyl­ko kwa­drans dzien­nie, a sta­niesz się praw­dzi­wym naśla­dow­cą Chrystusa.

Spotkania dla mężczyzn są raz w miesiącu, zazwyczaj w ostatnie środy miesiąca. Zainteresowani spotkaniami, są proszeni o wcześniejsze zarejestrowanie się na Drodze Odważnych: www.odwazni.pl

  • Najbliższe spotkanie 24 stycznia 2018 r. (przed ostatnia środa)

W pro­gra­mie:

  • 19.00 ado­ra­cja (moż­li­wość spo­wie­dzi);
  • 19.30 kon­fe­ren­cja;
  • 20.00 Eucharystia w męskim gro­nie.
  • Braterskie spotkanie integracyjne

Więcej infor­ma­cji u ks. Marcina Pawlickiego CPPS (odpowiedzialnego za męską grupę w Częstochowie) oraz na wizy­tów­kach z tyłu kościo­ła i na stro­nie www.odwazni.pl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.