Prace przy nowej świątyni

Kiedy:
30 wrzesień 2020@16:04 – 30 listopad 2020@17:04
2020-09-30T16:04:00+02:00
2020-11-30T17:04:00+01:00

Z życia Sanktuarium Krwi Chrystusa 

Słowo Kustosza !

Jesteśmy w cza­sach kie­dy Boska Krew musi oczy­ścić całą Ziemię”.

(św. Kasper del Bufalo List  1309)

Po dwu­na­stu latach nie­obec­no­ści w Częstochowie Opatrzność Boża ponow­nie skie­ro­wa­ła mnie poprzez prze­ło­żo­nych do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Przybyłem tutaj 02.09.2020 roku do Domu św. Kaspra przy ul. Mąkoszy nr 1, gdzie prze­by­wa­łem do 07.09.2020 roku. 09.09.2020 roku nastą­pi­ło wycię­cie tra­wy  i upo­rząd­ko­wa­nie tere­nu wokół nowe­go kościo­ła. 10.09.2020 odby­ło się spo­tka­nie z panem inspek­to­rem budo­wy i panią archi­tekt nasze­go kościo­ła.  Celem tego spo­tka­nia było pla­no­wa­nie robót zwią­za­nych z budo­wą kościo­ła. W mię­dzy cza­sie odby­wa­ła o się prze­ka­zy­wa­nie doku­men­ta­cji, klu­czy itp. od byłe­go kusto­sza ks. Łukasza. 10.09.2020  tak­że odby­ło się spo­tka­nie z deka­rza­mi, któ­rzy w poło­wie paź­dzier­ni­ka podej­mą się zada­nia napra­wy dachu nowe­go kościo­ła. 11.09.2020 roku posze­dłem pierw­szy raz do nowe­go kościo­ła i byłem mile zasko­czo­ny jego sta­nem. 17.09.2020 roku zosta­ła poma­lo­wa­na kolum­na pod figu­rą św. Józefa, a dzień póź­niej zabez­pie­czo­na zosta­ła odpo­wied­nim lakie­rem figu­ra św. Józefa przez panią Monikę S.  18.09.2020 roku nastą­pi­ło też przy­wie­zie­nie i roz­plan­to­wa­nie zie­mi bli­sko figu­ry św. Józefa, na nowym koście­le aby unie­moż­li­wić zale­wa­nie fun­da­men­tów przez wodę desz­czo­wą. Tego same­go dnia nastą­pi­ło spo­tka­nie z pro­jek­tan­tem od kana­li­za­cji , wody i desz­czów­ki panem Franciszkiem G. oraz z elek­try­ka­mi aby oświe­tlić teren przy i na nowym koście­le. Planowane jest tak­że dodat­ko­we oświe­tle­nie przez 3 lam­py w pobli­żu domu Misyjnego św. Wawrzyńca i Hali św. Józefa. Od 06.10.2020 ponow­nie zosta­ła pod­świe­tlo­na figu­ra św. Józefa, aby przy­po­mi­nać nam wszyst­kim o modli­twie do Boga przez wsta­wien­nic­two tego świę­te­go.  W tych dniach będzie tak­że mon­to­wa­ne ogro­dze­nie wokół nowe­go kościo­ła. Dzięki życz­li­wo­ści Pana Adama G. z Ożarowa Mazowieckiego otrzy­ma­my spe­cjal­ne stem­ple na słu­py ogro­dze­nio­we i siat­kę leśną. Za co wszyst­ko z ser­ca dzię­ku­je­my ! Zachęcamy szcze­gól­nie do modli­twy w inten­cjach budo­wy nasze­go kościo­ła przez wsta­wien­nic­two św. Józefa, aby­śmy wybra­li odpo­wied­nie fir­my, któ­re rze­tel­nie popro­wa­dzą dalej tę budo­wę. W dol­nym koście­le prze­wi­dzia­na jest odpo­wied­nia ścia­na, na któ­rej będą powie­szo­ne zgod­nie z obiet­ni­cą tabli­ce fun­da­cyj­ne. Bardzo, Bardzo Serdecznie za nie Dziękujemy! Ufam w Przymierze zawar­te z Bogiem we Krwi Baranka, któ­re sym­bo­li­zu­je zdję­cie kie­li­cha w krzy­żu na tle tęczy.

Z bło­go­sła­wień­stwem i wdzięcznością 

ks. Bogusław Witkowski kustosz Sanktuariom Krwi Chrystusa w Częstochowie

Modlitwa do Św. Józefa w inten­cji budowy

Do Ciebie, świę­ty Józefie, ucie­ka­my się w naszej nie­do­li. Wezwawszy pomo­cy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufno­ścią rów­nież bła­ga­my o Twoją opie­kę. Przez miłość, któ­ra Cię łączy­ła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcow­ską Twą tro­skli­wość, któ­rą ota­cza­łeś Dziecię Jezus, pokor­nie bła­ga­my: wej­rzyj łaska­wie na dzie­dzic­two, któ­re Jezus nabył Krwią swo­ją i swo­im potęż­nym wsta­wien­nic­twem dopo­móż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czu­waj nad wybra­nym potom­stwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, uko­cha­ny Ojcze, wszel­ką zara­zę błę­dów i zepsu­cia. Potężny nasz Wybawco, przy­bądź   nam łaska­wie z nie­bań­ską pomo­cą w tej wal­ce z moca­mi ciem­no­ści. A jak nie­gdyś ura­to­wa­łeś Dziecię Jezus z nie­bez­pie­czeń­stwa, któ­re gro­zi­ło Jego życiu, tak teraz broń świę­te­go Kościoła Bożego od wro­gich zasa­dzek i od wszel­kiej przeciwności.

Otaczaj każ­de­go z nas nie­ustan­ną opie­ką, aby­śmy za Twoim przy­kła­dem i Twoją pomo­cą wspar­ci mogli żyć świę­to­bli­wie, umrzeć poboż­nie i osią­gnąć wiecz­ną szczę­śli­wość w nie­bie. Amen.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.