Rekolekcje Rodzin

Kiedy:
27 lipiec 2021@17:00 – 1 sierpień 2021@13:00
2021-07-27T17:00:00+02:00
2021-08-01T13:00:00+02:00

Serdecznie zapra­szam na:

Serdecznie zapra­szam na:

Rekolekcje Rodzin

Termin: 27.07–01.08.2021 r. 

Prowadzący: Ks. Bogusław Witkowski CPPS i PP. Tlaga Maria i Waldemar z Poradnictwa Rodzinnego z Gdańska, oraz z Wspólnota Sychar,

Temat reko­lek­cji: Św. Józef wzór ojca i męża w rodzinie

Słowo Życia: „Ja sam i mój dom słu­żyć chce­my Panu”.
(Joz 24,15)

Gdzie: Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

Termin zgło­szeń: do 20.07.2021 z przed­pła­tą 200 zł. od osoby

Jeżeli po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgłoszenia przez tele­fon: 694451259 lub e‑mail: boguslaw@odkupieni.pl; Ofiara: 400 zł. od oso­by, w tym noc­leg i wyży­wie­nie; dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, dzie­ci od 6–11 roku życia 200 zł. dzie­ci wiek 12 i wię­cej lat jak doro­śli 400 zł. Możliwość uczest­ni­cze­nia w reko­lek­cjach bez noc­le­gu: ofia­ra 200 zł od oso­by. Dzieci od 6–11 roku życia 100 zł. dzie­ci wiek 12 i wię­cej lat jak doro­śli 200 zł. (Uwaga ! Ofiary ule­gły zmia­nie ze wzglę­dy na pod­wyż­ki cen żyw­no­ści, prą­du, gazu, pali­wa, reko­lek­cje trwa­ją 5 peł­nych dni ).

Uwagi Organizacyjne !

Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum, jeśli obostrze­nia sani­tar­ne nie będą mówi­ły coś innego !

Uwagi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi jeśli będzie to moż­li­we (epi­de­mia) :

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

Opieka nad dzieć­mi i młodzieżą :

a. czy­li w godzi­nach: 9.30–13.15

b. 19.00–19.30–22.00

Zapraszamy wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodziny !

W imie­niu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps 

Konto Domu: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopi­skiem“ Rekolekcje dla rodzin”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogusław cpps

Plan Rekolekcji Rodzin

wraz z dzieć­mi i młodzieżą

27.07–01.08. 2021 r.

Częstochowa,Sanktuarium Krwi Chrystusa

Temat reko­lek­cji: Św. Józef wzór ojca i męża w rodzinie

Słowo Życia: Jeśli dwóch z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będzie, to wszyst­ko otrzy­ma­ją od moje­go Ojca…” ».”(Mt 18,19–20)

Wtorek 27.07.21 r. Przyjazd.

Temat: Po co rekolekcje?

18.00 Kolacja

19.00 Spotkanie inte­gra­cyj­ne w auli dla wszystkich

20.00 Eucharystia-Kościół

21.15 Konferencja wstęp­na dla mał­żeństw (Ks. Bogusław Witkowski CPPS1)

(dzie­ci w tym cza­sie przy­go­to­wu­ją się do snu, lub są z opiekunami)

23.00 Cisza nocna!!

Środa 28.07.21 r.

Temat: Św. Józef czło­wiek prawy(sprawiedliwy)

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja I:

10.30 Czas pytań i dyskusji 

11.00 Warsztaty:

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kościół

13.15 Obiad

14.00–18.30 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi 

18.30 Kolacja

19.30 Nabożeństwo Pokutne ( pojednania)Kościół

20.00 Adoracja-okazja do Sakramentu Pokuty

20.30 Przygotowanie dzie­ci do snu

23.00 Zakończenie Adoracji z bło­go­sła­wień­stwem Najśw. Sakramentem rodzin 

Cisza Nocna !

Czwartek 29.07.21 r.

Temat: Św. Józef Ojciec posłuszny(posłuszeństwo wiary)

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja(Kościół) III:

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.00 Warsztaty:

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kościół

13.15 Obiad

14.00–18.00 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

18.00 Kolacja

19.00 Konferencja(Kościół) V: Wspólnota Sychar kon­fe­ren­cja świa­dec­twa2

20.30 Przygotowanie dzie­ci do snu

21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu dla Chętnych- oka­zja do Sakramentu Pokuty i roz­mów z zapro­szo­ny­mi Gośćmi 

23.00 Zakończenie Adoracji — Cisza Nocna !!

Piątek 30.07.21 r.

Temat: Św. Józef straż­nik czystości

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja(Kościół) VI: „Czystość głów­ną siłą budu­ją­ca trwa­łe rela­cje” Maria Waldemar Tlaga 3

10.30 Czas pytań i dyskusji 

11.15 Konferencja(Kościół) VII: ”Czystość rela­cji warun­kiem trwa­łe­go wzro­stu miło­ści mał­żeń­skiej” Maria Waldemar Tlaga

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kościół

13.15 Obiad

14.00–18.30 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

18.30 Kolacja

19.30 Konferencja(Kościół) VIII: Godzina pytań –spo­tka­nie z ks. Bogusławem cpps , PP. Tlaga.

20.15 Czas pytań i dyskusji

20.30 Przygotowanie dzie­ci młod­szych do snu

Dzieci star­sze i mło­dzież przy­go­to­wu­ją pro­gram dla rodziców. 

21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu dla Chętnych- oka­zja do Sakramentu Pokuty i roz­mów z zapro­szo­ny­mi Gośćmi 

23.00 Zakończenie Adoracji — Cisza Nocna !!

Sobota 31.07.21 r. Dzień odno­wie­nia przy­rze­czeń małżeńskich.

Temat: Św. Józef ojciec i czło­wiek pracy(wychowawca do pracy)

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja(Kościół) IX: Ks. Bogusław Witkowski cpps

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.15 Wspólne spo­tka­nie w grupach

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kościół(Odnowienie Przyrzeczeń małżeńskich- w kapli­cy domowej

13.15 Obiad

17.00 Spotkanie w gru­pach przy­go­to­wy­wa­nie misteriów

18.00 Kolacja

19.00 Spotkanie w gru­pach przy­go­to­wy­wa­nie misteriów

Dzieci i mło­dzież przy­go­to­wu­ją pro­gram dla rodziców. 

20.00 Pogodny wie­czór, przed­sta­wie­nie misteriów

23.00 Cisza Nocna !!

Niedziela 01.08.21 r. Zakończenie reko­lek­cji, wysła­nie na misję.

7.30 Pobudka

8.15 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.30 Śniadanie

10.00 Wymiana doświad­czeń rodzi­ców (aula)

12.30 Eucharystia(Kościół) z bło­go­sła­wień­stwem dzieci

13.30 Obiad i zakoń­cze­nie reko­lek­cji AMDG !

1 Misjonarz Krwi Chrystusa

2 Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar

3 Poradnictwo rodzin­ne Gdańsk Oliwa

Bookmark the permalink.

Comments are closed.