Blog Archives

Formacja Kobiet w Częstochowie

Kiedy: 12 grudzień 2021@09:49 – 31 lipiec 2022@10:49

  Terminy zjazdów: 21.11.2021 19.12.2021 30.01.2022 27.02.2022 27.03.2022. 24.04.2022 15.05.2022 19.06.2022 jeden ter­min będzie dodat­ko­wo uzgod­nio­ny nie póź­niej niż w czerwcu Formacja Kobiet w Częstochowie w ramach Akademii Rozwoju Talentów. Zapraszam jesz­cze wszyst­kie Kobiety, bo napraw­dę war­to 🙂 choć tak głu­pio zachę­cać jak się same­mu ma te zaję­cia pro­wa­dzić. Ufam jed­nak, że rekla­mu­ję bar­dziej ten spraw­dzo­ny pro­gram niż sie­bie — 9 spo­tkań — … Czytaj dalej…

Rekolekcje dla rodzin w Częstochowie

Kiedy: 5 lipiec 2022@18:00 – 10 lipiec 2022@13:30
Gdzie: Częstochowa DŚW, świętego Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa, Polska

Rekolekcje dla rodzin w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Rekolekcje Rodzin

Kiedy: 27 lipiec 2021@17:00 – 1 sierpień 2021@13:00

Serdecznie zapra­szam na: Serdecznie zapra­szam na: Rekolekcje Rodzin Termin: 27.07–01.08.2021 r.  Prowadzący: Ks. Bogusław Witkowski CPPS i PP. Tlaga Maria i Waldemar z Poradnictwa Rodzinnego z Gdańska, oraz z Wspólnota Sychar, Temat reko­lek­cji: Św. Józef wzór ojca i męża w rodzinie Słowo Życia: „Ja sam i mój dom słu­żyć chce­my Panu”. (Joz 24,15) Gdzie: Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18 Termin zgło­szeń: do 20.07.2021 z przed­pła­tą 200 zł. … Czytaj dalej…

Odpust Krwi Chrystusa

Kiedy: 27 czerwiec 2021@11:00 – 15:30

Zaproszenie      „Nabożeństwo do Boskiej Krwi jest skutecznym środ­kiem do osią­gnię­cia gor­li­wo­ści… Niech będzie ono roz­ko­szą naszych serc” św. Kasper del Bufalo        Serdecznie zapraszamy na Odpust Krwi Chrystusa obchodzony w naszym Sanktuarium                            27czerwca 2021 r PROGRAM 11.00 –       uro­czy­sta Suma w nowym koście­le Sanktuarium           –       Droga Krwi Chrystusa  z Relikwiarzem Krwi Chrystusa.           –       Indywidualne … Czytaj dalej…

Prace przy nowej świątyni

Kiedy: 30 wrzesień 2020@16:04 – 30 listopad 2020@17:04

Z życia Sanktuarium Krwi Chrystusa  Słowo Kustosza ! „Jesteśmy w cza­sach kie­dy Boska Krew musi oczy­ścić całą Ziemię”. (św. Kasper del Bufalo List  1309) Po dwu­na­stu latach nie­obec­no­ści w Częstochowie Opatrzność Boża ponow­nie skie­ro­wa­ła mnie poprzez prze­ło­żo­nych do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Przybyłem tutaj 02.09.2020 roku do Domu św. Kaspra przy ul. Mąkoszy nr 1, gdzie prze­by­wa­łem do 07.09.2020 roku. 09.09.2020 roku … Czytaj dalej…

XII Kasperiańskie Dni Młodych 2020

Kiedy: 20 sierpień 2020@14:00 – 23 sierpień 2020@13:30
Gdzie: Sanktuarium Krwi Chrystusa, świętego Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa, Polska

Zapraszamy na XII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 20–23 sierp­nia 2020 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Mimo wszyst­ko dzia­ło się dobro”. Chcemy razem z nim spo­glą­dać na nie­spo­koj­ny świat ocza­mi wia­ry i ufno­ści. Będziemy się uczyć jak zoba­czyć dobro i odkry­wać pięk­no wśród tru­dów codzienności. W programie: Krakowski Teatr Biblijny — wystą­pi ze … Czytaj dalej…